Historie

To je opravdu dávno

V lednu roku 1973 byl založen Městský dům pionýrů a mládeže v Kostelci nad Orlicí. Nově vzniklé organizaci byla přidělena stará budova po školní družině a dětské ordinaci (bývalá Seykorova vila v parku). Budova byla ve značně neutěšeném stavu, proto se začalo jednat o základních opravách, vybavení nábytkem a vybudování ústředního topení, aby dům mohl plnit své poslání.
Ředitelkou byla paní Irena Pechová a činnost zahájilo prvních 15 kroužků s 242 dětmi, během roku uspořádala 21 příležitostných akcí. V DDM byla navázána družba s NDR, výměnné letní tábory. V roce 1975 se MěDPM podílí na organizaci národního finále Pionýrské stezky odvahy. Začíná se budovat táborová lokalita v Grimových dolech, kde tábory a soustředění domu probíhají až do roku 1988.
Prostory domu se stále upravují, postupně vzniká fotokomora, klubovna turistů, střelnice v podkroví domu, cvičná kuchyně, elektrotechnická dílna a modelářská dílna. Dostavují se první úspěchy členů kroužků na okresních a krajských soutěžích a přehlídkách (letečtí modeláři, rybáři, dívčí klub, divadelní kroužek. V roce 1987 je domem organizováno, mimo jiné, i republikové kolo II. ligy mládeže v Rybolovné technice.

Něco z historie, kterou si někteří možná ještě pamatují

Celkovou práci ve školním roce 1989/90 ovlivnily změny ve společnosti po listopadu 1989. Odpadla metodická činnost na pionýrských skupinách, všichni přivítali možnost plně se věnovat všestranným zájmům dětí. Práce v zájmových útvarech pokračovala beze změn, protože je vždy navštěvovaly děti s určitým zaměřením, bez rozdílu, zda jsou organizovány v pionýru. Došlo také na změna názvu a to na Dům dětí a mládeže.
V roce 1989 byla vybudována táborová lokalita v Sopotnici, kde se tábory konají do dnes. Od 1. srpna 1991 je ředitelkou DDM Blanka Miklová, Irena Pechová odešla do důchodu. Pokračuje se v úpravách kluboven (počítačová, koutek přírody). Rozvíjí se činnost s mládeží, zaměření na výukové programy pro MŠ, ZŠ, rozšíření programů pro rodiče s dětmi. V letní činnosti rozšířena nabídka o Expedici Orlice – pro rybáře a 5denní tábor pro nejmenší.

A další změny

Od školního roku 1993/94 pracují v DDM pouze dva stálí pedagogičtí pracovníci. V roce 1996 se DDM v Kostelci nad Orlicí stává odloučeným pracovištěm DDM Rychnov nad Kněžnou. Nabídka kroužků a činností se během let měnily. V roce 1997-99 byly uspořádány ozdravné pobyty pro rodiče s dětmi v Itálii. V roce 2000 se DDM podílel na průběhu ME v Muškaření, v roce 2003 byl jedním z oblastních koordinátorů postupové soutěže Paragraf 11/55.
Stále jsou připravovány a realizovány výukové programy, soutěže pro rodiče s dětmi, výstavy, kurzy, keramické dílny, lyžařská škola a mnoho dalších. Pravidelně se schází Klub maminek. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory a odborná soustředění. Zajímavé programy najdete v domě dětí a mládeže o všech prázdninách.
Od 1.1.2005 je DDM zřízen Zastupitelstvem města Kostelec nad Orlicí jako samostatná příspěvková organizace.
Na konci školního roku 2011-2012 došlo z rozhodnutí Rady města Kostelec nad Orlicí ke změně na postu vedení DDM a většina původního týmu pedagogických pracovníků a externistů ukončila spolupráci s novým vedením DDM a část z nich přešla do projektu ProJunior.eu.